REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.YOSOY.PL

§1

Definicje

Terminy użyte w niniejszym regulaminie, maja następujące znaczenie:

Dropshippingusługa zlecona przez Sprzedawcę, a świadczona przez Producenta, polegająca na bezpośrednim dostarczeniu Konsumentowi Towaru lub Towarów zakupionych za pośrednictwem Sklepu. Producent nie jest stroną Umowy sprzedaży Towaru.

Konsument – Kupujący będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019r., poz. 1145).

Konto – prowadzony dla Użytkownika wydzielony obszar Sklepu, w którym to gromadzone są dane o Użytkowniku oraz który umożliwia Użytkownikowi korzystać z udostępnionych przez Sprzedawcę funkcjonalności w Sklepie.

Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną korzystająca ze Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie z zamiarem zakupu Towaru w Sklepie.

Oferta – ogłoszenie sporządzone a następnie opublikowane przez Sprzedawcę w Sklepie.

Producent – podmiot lub podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, nie będące stroną Umowy, których rolą jest przechowywanie Towaru należącego do Sprzedawcy oraz jego bezpośrednie dostarczenie Kupującemu, w terminie i na warunkach wskazanych w podsumowaniu Zamówienia.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego www.yosoy.pl.

Sklep internetowy lub Sklep – sklep internetowy www.yosoy.pl prowadzony przez Sprzedawcę.

Sprzedawca – JIM S.P. Z O.O., 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 36.

Towar – rzecz, usługa lub prawo, które to stanowi przedmiot Oferty.

Umowa – umowa sprzedaży Towaru lub Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego o chęci zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży Towaru lub Towarów.

Użytkownik – Kupujący, który dokonał skutecznej rejestracji Konta w Sklepie, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin wydany przez Sprzedawcę reguluje warunki, na jakich Sprzedawca udostępnia możliwość korzystania ze Sklepu internetowego, w tym z zawartych w nim treści, narzędzi i funkcjonalności oraz świadczonych w ten sposób usług drogą elektroniczną, których celem jest umożliwienie Kupującym zapoznanie się z Towarami oferowanymi przez Sprzedawcę, w tym z ich cenami i dostępnością oraz zawieranie Umów.

 2. Kupującym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która jednocześnie spełnia wszelkie warunki określone w niniejszym Regulaminie.

§3

Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Podczas korzystania z usług świadczonych przez Sklep internetowy, Kupujący potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

 2. Dostęp do Sklepu internetowego jest nieograniczony dla wszystkich Kupujących, z zastrzeżeniem § 4 ust. 7 poniżej. Sprzedawca zastrzega także, że część świadczonych usług dostępna jest jedynie dla Użytkowników.

 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

  1. posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe,

  2. posiadanie dostępu do ogólnodostępnej sieci Internet,

  3. włączenia obsługi plików typu cookie oraz javascript,

  4. przy aktywności w Sklepie internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga się posiadania przez Użytkownika aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 4. W trakcie korzystania ze Sklepu internetowego w systemie teleinformatycznym Kupującego instalowane są pliki cookies, na zasadach określonych w treści Polityki Cookies.

 5. Niedopuszczalne jest korzystanie ze Sklepu internetowego przez Kupujących w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego Sprzedawcy, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania, treści o charakterze bezprawnym lub uniemożliwienie prawidłowego działania Sklepu internetowego.

 6. Sprzedawca dba i chroni dane osobowe wszystkich Kupujących zgodnie z ustaloną Polityką prywatności.

§4

Rejestracja Konta w Sklepie internetowym

 1. Poprzez wypełnienie udostępnionego w Sklepie internetowym formularza, Kupujący ma możliwość rejestracji Konta w Sklepie internetowym.

 2. Konto w Sklepie internetowym zostaje założone po prawidłowym wypełnieniu formularza, polegającego na wpisaniu adresu e-mail oraz ustalenia hasła do Konta Użytkownika. Na wskazany adres e-mail Użytkownik otrzyma wiadomość z linkiem aktywacyjnym do Sklepu.

 3. Użytkownik w celu zalogowania się do Sklepu wpisuje podany podczas rejestracji adres e-mail oraz ustalone przez siebie hasło.

 4. Rejestracja Konta w Sklepie internetowym wymaga zapoznania się z treścią Regulaminu oraz akceptacji jego postanowień.

 5. Dany Użytkownik może posiadać jedynie jedno Konto w Sklepie internetowym.

 6. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i rzeczywistych danych podczas zakładania Konta.

 7. Jedynie Użytkownicy otrzymują dostęp do wszelkich funkcjonalności udostępnionych przez Sprzedawcę, w szczególności jedynie Użytkownicy mają możliwość sprawdzania historii Zamówień w Sklepie.

§ 5

Formy płatności za Towar i/lub dostawę

 1. Sklep internetowy przyjmuje następujące formy płatności za Towar oraz inne ewentualne koszty związane z Umową sprzedaży, w szczególności opłaty za dostawę Towaru:

  1. Przelewem na rachunek bankowy należący do Sprzedającego

POLSKI W PLN:

PL80 1140 2004 0000 3802 7580 3966;

ZAGRANICZNY W EUR:

Bank: mBank, SWIFT: BREXPLPWMBK Konto: PL73 1140 2004 0000 3612 0452 8071

ZAGRANICZNY W USD:

Bank: mBank, SWIFT: BREXPLPWMBK Konto: PL68 1140 2004 0000 3812 0452 8063

  1. Gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie Sprzedawcy.

 1. Form płatności nie można łączyć w ramach jednej płatności.

 2. Sprzedawca przekaże Kupującemu dowód zakupu w formie elektronicznej lub w formie papierowej wraz z przesyłką zawierającą Towar lub Towary.

 3. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie dowodu zakupu drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przy składaniu Zamówienia.

§ 6

Sposoby i terminy dostawy

 1. Kupujący ma możliwość wyboru sposobu dostawy Towaru spośród poniższych opcji:

  1. Usługę „Paczkomaty 24/7” oferowaną przez InPost sp. z o.o. na zasadach regulaminu udostępnionego na stronie:

https://inpost.pl/regulaminy

  1. Kuriera DHL na zasadach regulaminu dostępnego na stronie:

https://www.dhl.com

  1. Pocztę Polską na zasadach regulaminu dostępnego na stronie:

https://www.poczta-polska.pl/

  1. Kuriera DPD na zasadach regulaminu dostępnego na stronie:

https://www.dpd.com/

 1. Wybór dostawy poprzez usługę „Paczkomaty 24/7” jest możliwy, jeżeli gabaryty paczki, w której znajduje się zakupiony przez Użytkownika Towar, spełniają wymogi dotyczące maksymalnych gabarytów paczki określonych przez InPost Sp. z o.o., tj:

  1. Maksymalne wymiary paczki: 80 x 380 x 640 mm, maksymalna waga: 25 kg

  2. Maksymalne wymiary: 190 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 81 mm, maksymalna waga: 25 kg

  3. Maksymalne wymiary: 410 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 191 mm, maksymalna waga: 25 kg

 2. Termin dostawy Towaru do Kupującego wynosi do 10 dni roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia i/lub w podsumowaniu Zamówienia podano inny termin.

 3. W stosunku do niektórych Towarów objętych modelem Drosphippingu, wskazane w niniejszym Regulaminie sposoby dostawy mogą być niedostępne. Stosowna informacja będzie zawarta w treści Oferty Towaru wraz z informacją o dostępnych sposobach dostawy Towaru.

§7

Składanie Zamówienia w Sklepie internetowym

 1. Kupujący, ma możliwość zakupu Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, poprzez klikniecie na przycisk „Zamówienie” znajdujący się na stronie Sklepu internetowego z daną Ofertą. Po kliknięciu na powyższy przycisk, Kupujący zobowiązany jest:

  1. Uzupełnienia swoich danych osobowych oraz danych do przesyłki;

  2. Wyboru sposobu dostawy Towaru;

  3. Wyboru formy płatności za Towar oraz dostawę;

  4. Dokonania płatności, o której mowa w lit. c. powyżej, z zastrzeżeniem § 5 lit. b lub c. powyżej.

 1. Kupujący po kliknięciu na przycisk „Zamówienie”, ma możliwość pozostawienia Sprzedawcy uwag do Zamówienia.

 2. Kupujący akceptując treść Oferty, ma możliwość zakupu przedmiotu Oferty. Do zawarcia Umowy dochodzi, na warunkach określonych w Ofercie, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, po kliknięciu przez Kupującego na przycisk „Kompletne zamówienie”.

 3. Po kliknięciu przez Kupującego na przycisk „Kompletne zamówienie”, Kupujący przeniesiony zostaje do zakładki zawierającej podsumowanie dokonanego Zamówienia, w szczególności informacje o zawartej Umowie oraz informacje niezbędne dla dokonania zapłaty za Towar na rzecz Sprzedawcy, w tym potwierdzone dane Sprzedawcy oraz zweryfikowany numer rachunku bankowego zakładki z podsumowaniem Zamówienia, gdzie będą zawarte również informacje dotyczące płatności za Towar oraz, w zależności od wybranej formy dostawy, za dostawę Towaru. Jednocześnie na adres e-mail wskazany przez Kupującego zostanie wysłane podsumowanie Zamówienia o ww. treści.

 4. W przypadku wybrania formy płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy, Kupujący po zawarciu Umowy ze Sprzedawcą, zobowiązany jest dokonać płatności za Towar w ciągu 3 dni roboczych, na rachunek bankowy Sprzedawcy otrzymany w wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4 powyżej.

 5. Po zawarciu Umowy przez Kupującego ze Sprzedawcą i dokonaniu przez Kupującego zapłaty o której mowa w ust. 4 powyżej, do Kupującego automatycznie wysłana zostanie wiadomość e-mail, zawierającą podsumowanie dokonanej transakcji.

 6. Użytkownik ma możliwość uzyskania dodatkowych informacji o zakupionych Towarach w zakładce „Kupione”, znajdującej się w profilu Konta.

§ 8

Dropshipping

 1. Sprzedawca informuje, że niektóre Towary oferowane w Sklepie dostarczane są w modelu Dropshippingu.

 2. Towary objęte modelem Dropshippingu Sprzedawca wyraźnie oznacza w treści Oferty poprzez podanie informacji, że dostawa Towaru nastąpi poprzez Producenta, w ramach Dropshippingu, a także wskaże dane identyfikacyjne Producenta, w terminie i na zasadach określonych w Ofercie lub podsumowaniu Zamówienia.

 3. Sprzedawca oświadcza, że jest on właściwym podmiotem w ramach Umowy, do którego należy kierować (na zasadach określonych w § 13 i § 14 Regulaminu):

 1. Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy;

 2. Odesłania Towaru do naprawy, w tym do naprawy z tytułu rękojmi;

 3. Wszelkie inne reklamacje w związku z Umową.

 1. Producent nie ponosi odpowiedzialności względem Kupującego za stan fizyczny lub prawny Towaru.

§ 9

Ocena dokonanych transakcji oraz komunikacja pomiędzy stronami

 1. Sprzedawca udostępnia Kupującym system oceny zakupionego Towaru.

 2. Kupujący mają możliwość dowolnego kształtowania treści udostępnianych ocen, z zastrzeżeniem niniejszego paragrafu.

 3. Niedopuszczalne jest publikowanie w ramach systemu oceny Towaru o treści:

  1. nieprawdziwej,

  2. niezwiązanej z danym Towarem,

  3. obraźliwej lub wulgarnej,

  4. rasistowskiej lub ksenofobicznej,

  5. w inny sposób niezgodnej z prawem lub z zasadami współżycia społecznego,

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia ocen Towaru, których treść i przedmiot są niezgodne z Regulaminem w szczególności z postanowieniami niniejszego paragrafu.

§ 10

Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dla których to nie jest wymagana rejestracja w Sklepie internetowym zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Kupującego z usług dostępnych w Sklepie internetowym i ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania z nich przez Kupującego.

 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dla których to wymagana jest rejestracja zostaje zawartą na czas nieokreślony z chwilą aktywacji Konta w Sklepie internetowym.

 3. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną  o której mowa w ust. 2 powyżej, poprzez kliknięcie „Usuń konto”, zlokalizowane w zakładce „Moje konto” w Ustawieniach. Następnie Użytkownik otrzyma na swój adres e-mail automatycznie wygenerowany link dezaktywacyjny. Kliknięcie w ten link spowoduje nieodwracalne usunięcie Konta Użytkownika, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług o której mowa w ust. 2 powyżej, z Użytkownikiem, który narusza postanowienia Regulaminu, z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia. Powyższe prawo przysługuje Sprzedawcy w szczególności w przypadku:

  1. podania nieprawdziwych danych osobowych,

  2. wykorzystywania Konta lub innych udostępnionych funkcjonalności niezgodnie z ich przeznaczeniem,

  3. opublikowania oceny Towaru sprzecznie z § 9 Regulaminu,

  4. naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa, zasad współżycia społecznego jak również dobrych obyczajów, w tym zarówno co do treści umieszczanych w Sklepie jak również w stosunku do Sprzedawcy i/lub Producenta.

 5. Użytkownik będący Konsumentem, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy, o której mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od zawarcia umowy, na zasadach określonych w § 13 Regulaminu.

 6. Użytkownik będący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o której mowa w ust. 2 powyżej w przypadku rozpoczęcia świadczenia usługi przez Sprzedawcę, w szczególności w przypadku gdy Użytkownik zakupi Towar w Sklepie internetowym.

§ 11

Zobowiązania Kupującego, w tym Kupującego będącego Użytkownikiem

1. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

2. Kupujący jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu internetowego wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Sklepu internetowego, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Kupującego działalności komercyjnej.

3. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu zamówienia. Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych.

5. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich.

§ 12

Zablokowanie dostępu do Sklepu internetowego

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania dostępu do Sklepu internetowego w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności w sytuacjach:

  1. podania nieprawdziwych danych osobowych,

  2. wykorzystywania Konta lub innych udostępnionych funkcjonalności niezgodnie z ich przeznaczeniem,

  3. opublikowania oceny Towaru sprzecznie z § 9 Regulaminu,

  4. naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa, zasad współżycia społecznego jak również dobrych obyczajów, w tym zarówno co do treści umieszczanych w Serwisie jak również w stosunku do Sprzedawcy i/lub Producenta.

 2. Zablokowanie dostępu do Sklepu internetowego przez Sprzedawcę, może być dokonane jednocześnie wraz z wypowiedzeniem przez Sprzedawcę umowy na zasadach określonych w § 10 Regulaminu.

§ 13

Prawo do odstąpienia od Umowy

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni liczonych od doręczenia Towaru Kupującemu albo od odbioru osobistego Towaru przez Kupującego.

 2. Warunkiem skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od Umowy jest złożenie Sprzedawcy jednoznacznego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży w formie elektronicznej na adres: hello@yosoy.pl, lub pisemnej na adres siedziby Sprzedającego. Dodatkowo Konsument powinien okazać Sprzedawcy uprzednio otrzymany paragon za Towar.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszt Towaru do Konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiej samej formy płatności, jaka została wybrana przez Kupującego przy zawieraniu umowy sprzedaży Towaru.

 4. Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Towaru na własny koszt, jednak nie później niż 14 dni od dostarczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. Prawo, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, nie przysługuje w stosunku do umów (art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 1. Przepisy zawarte w pkt. 1-5 powyżej mają zastosowanie również w stosunku do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. Z zastrzeżeniem pkt. 6 powyżej, prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Kupującym nie będącym Konsumentami.

 3. POBIERZ FORMULARZ ZWROTU KLIKAJĄC TUTAJ

§ 14

Postępowanie reklamacyjne

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Sprzedawca odpowiada za wady Towaru stwierdzone w ciągu 2 lat od jego dostarczenia.

 2. Reklamację można złożyć za pośrednictwem wybranego operatora na adres siedziby Sprzedawcy lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: hello@yosoy.pl.

 3. Użytkownik składając reklamację zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, a także opisać Towar będący przedmiotem reklamacji, a także wszelkie inne dane, których podanie jest konieczne dla rozpatrzenia reklamacja, jak również określić swoje żądania.

 4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć złożoną reklamację niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca poinformuje Użytkownika listownie, telefonicznie lub wiadomością poczty elektronicznej.

 5. Osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień dotyczących takiej osoby.

 6. Klientom nie będącym Konsumentami ani osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z wyłączeniem postanowień szczególnych.

 7. POBIERZ FORMULARZ REKLAMACYJNY KLIKAJĄC TUTAJ
 

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca udostępni Regulamin na stronie internetowej Sklepu.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.11.2015 r.

 3. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany treści Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku:

a. zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu,

b. zmiany danych identyfikujących Sprzedawcę i/lub Producenta,

c. zmian w prowadzonej przez Sprzedawcę i/lub Producenta działalności,

d. zmiany zakresu świadczonych przez Sprzedawcę i/lub Producenta usług,

e. zmian technicznych lub technologicznych w zakresie funkcjonowania Sklepu,

 1. Zmiany Regulaminu Sprzedawca każdorazowo udostępni na stronie internetowej Sklepu, jak również przesyłając Użytkownikom wiadomość e-mail na podane podczas rejestracji adresy, wskazując dzień wejścia w życie zmian w Regulaminie, który to nie będzie krótszy niż 14 dni od daty udostępnienia tych zmian na stronie Sklepu.

 2. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Sklepu, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

 3. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Sklepu przez Kupującego jest prawo polskie.