POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

WWW.YOSOY.PL

Niniejszy dokument („Polityka prywatności”) zawiera informacje o zasadach przetwarzania danych użytkowników („Użytkownicy”) przeglądających i korzystających stronę internetową pod adresem: www.yosoy.pl („Strona”). Niniejszy dokument stanowi informację, o której mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE („RODO”).

 1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony jest JIM S.P. Z O.O., ul. Zamkowa 36, 95-200 Pabianice, NIP 7312048842, REGON 361326207, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000554757, będąca jednocześnie podmiotem prowadzącym Stronę („Administrator”).

Kontakt z Administratorem danych jest możliwy poprzez e-mail: hello@yosoy.pl oraz na adres korespondencyjny podany powyżej.

 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania oraz informacja o ewentualnym wymogu podania danych i ewentualnych konsekwencjach ich niepodania

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników, jedynie w zakresie dozwolonym przepisami prawa. Państwa dane są zatem przez nas przetwarzane:

 1. W celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności umowy sprzedaży, prowadzenia Konta w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 2. w celu odpowiedzi na wiadomości kierowane do Administratora za pomocą formularzy kontaktowych, bądź na wiadomości wysłane na nasze dane kontaktowe – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 3. marketingu bezpośredniego produktów lub usług – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w przypadku, gdy łączy nas istniejąca relacja umowna (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 4. marketingu bezpośredniego produktów lub usług  w oparciu o wyrażoną dobrowolną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

 5. w celu rozpatrywania reklamacji, ochrony przed roszczeniami przez Administratora, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Dane przetwarzane w celu utworzenia Konta na Stronie – zakres przetwarzania

W przypadku, gdy postanowi Pan/Pani założyć konto na naszej Stronie, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe ujawnione przez Pana/Panią w formularzu rejestracyjnym, tj. adres e-mail. Dane te Administrator przetwarza w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. usługę prowadzenia Pana/Pani konta na Stronie.

 1. Dane przetwarzane w związku ze złożonym zamówieniem – zakres przetwarzania

Jeżeli zdecyduje się Pan/Pani złożyć zamówienie na zakup towaru lub usług, w tym usług o dostarczanie treści cyfrowych dostępnych na naszej Stronie, będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, tj. Pana/Pani imię i nazwisko, dane kontaktowe, a także opcjonalnie adres zamieszkania i/lub adres dostawy, w tym ulicę i jej numer, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość. Przetwarzanie wskazanych danych jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy sprzedaży przez Administratora.

 1. Dane przetwarzane w celu kontaktu – zakres przetwarzania

W przypadku, gdy postanowi się Pan/Pani skontaktować z Administratorem za pomocą dostępnego na naszych stronach formularza kontaktowego, podanych adresów e-mail, numerów telefonów, czy też tradycyjnie za pomocą poczty, albo osobiście, jak również w sytuacjach, gdy Administrator ma prawo kontaktować się z Panem/ Panią (np. w celach marketingowych, lub gdy jest Pan/ Pani naszym klientem), Administrator przetwarza takie dane osobowe, które zostaną mu przez Pana/ Panią podane lub są niezbędne do odpowiedzi na Pana/ Pani wiadomości (w tym dane identyfikacyjne oraz kontaktowe, a także adres IP w sytuacji skorzystania z formularza kontaktowego na naszej Stronie), bądź które posiada w związku z relacją  łączącą Administratora z Panem/Panią lub zebrał z powszechnie dostępnych źródeł. Dane te Administrator przetwarza z uwagi na fakt, że są one niezbędne do realizacji obowiązków wynikających ze wskazanych wyżej przepisów lub do realizacji prawnie uzasadnionych interesów, to jest w celu:

 • odpowiedzi na przesłaną do nas wiadomość i dalszy kontakt z Panem/ Panią.

 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych

 1. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem ze strony www. – zakres przetwarzania

W przypadku, gdy korzysta Pan/ Pani z naszej Strony zapisujemy takie dane, jak: adres IP, rodzaj i wersja urządzenia oraz przeglądarki z jakich korzystasz, dokonane wybory w zakresie cookies, czy sposób korzystania ze Strony. W większości przypadków Administrator nie będzie w stanie Pana/ Pani zidentyfikować jako użytkownika i dane te będą dla niego anonimowe.

W sytuacji natomiast, gdy Administrator jest w stanie połączyć je z Panem/ Panią, co może nastąpić, gdy posiada dodatkowe dane z innego źródła (np. zapisze takie dane, gdy skontaktuje się Pan/ Pani się z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego na naszej Stronie), stać się one mogą dla Administratora danymi osobowymi. Dane te przetwarzane są z uwagi na fakt, że są one niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas.

Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania przez Stronę plików cookies Użytkownicy mogą znaleźć na Stronie w dokumencie polityki cookies.

 1. Okres w którym dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane

Państwa dane osobowe są przez nas przechowywane i przetwarzane jedynie w niezbędnym zakresie i celu określonym w niniejszej Polityce prywatności, w zależności od celu przetwarzania:

 1. dla celów realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – do momentu zrealizowania umowy lub jej rozwiązania bądź wygaśnięcia;

 2. dla celów marketingowych Administratora –  przez czas istnienia łączącej nas relacji lub do czasu wycofania zgody, jeżeli została nam ona udzielona,

 3. dla celów wysyłki newslettera – do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że wcześniej przestaniemy wydawać newsletter,

 4. dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych;

 5. do kontaktu z Panią/ Panem – od dnia ich zebrania do czasu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie, w której nawiązałeś kontakt,

 6. dla celów wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa – przez czas nie dłuższy niż potrzebny dla wykazania, że obowiązki te były realizowane przez w sposób prawidłowy,

 1. Odbiorcy danych

Dostęp do danych Użytkowników mogą mieć informatycy, programiści, pracownicy, podmioty świadczące usługi hostingu Strony, z których usług korzysta Administrator w związku ze świadczonymi przez Administratora za pośrednictwem Strony usługami a także podmioty świadczące usługi hostingu poczty elektronicznej, z usług których korzysta Administrator.

Ponadto, w związku z różnymi formami wysyłki towaru, Administrator będzie przekazywał dane osobowe podmiotom zarejestrowanym w Polsce, świadczącym usługi pocztowe oraz usługi kurierskie na terenie Polski, jednak wyłącznie tych Użytkowników, którzy wybrali formę dostawy towaru za pośrednictwem ww. podmiotów.

Ponadto, na mocy umowy o świadczenie usług dropshippingu, Administrator będzie przekazywał dane osobowe Użytkowników podmiotom, z którymi Administrator zawarł taką umowę, wyłącznie w ramach realizacji umowy sprzedaży towaru.

 1. Wtyczki Społecznościowe

Na Stronie zamieszczone są wtyczki mediów społecznościowych. Korzystając ze Strony adres IP Pani/ Pana urządzenia oraz identyfikator przeglądarki, którą Pan/ Pani używa przekazywane są do dostawców tych mediów społecznościowych. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Pana/ Pani przeglądarka wyświetliła naszą Stronę, nawet jeśli nie posiada Pan/ Pani profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany. Naciśnięcie na wtyczki mediów społecznościowych dodatkowo nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami dostawców tych mediów, którzy mogą zbierać inne dane z Pana/ Pani urządzenia.

Zasady przetwarzania danych przez dostawców mediów społecznościowych znajdują się tutaj:

 1. Facebook Ireland Ltd., Irlandia:  https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

 2. Twitter, Inc., USA:  https://twitter.com/en/privacy 

 3. WhatsApp Ireland Limited, Irlandia: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea 

 4. LinkedIn Ireland Unlimited Company, Irlandia: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Wraz z LinkedIn Ireland Unlimited Company (dalej „LinkedIn”)

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe Użytkowników nie są wykorzystywane do podejmowania wobec Użytkowników zautomatyzowanych decyzji, w szczególności za pomocą profilowania.

 1. Prawa Użytkownika dotyczące danych osobowych Użytkownika

Szanując prywatność Użytkowników, Administrator respektuje wszelkie prawem przepisane prawa jakie przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych tj:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych – obejmujące prawo do otrzymania kopii tych danych, a tym samym do kontroli zakresu i zasadności przetwarzanych przez Administratora danych osobowych,

 2. Prawo do sprostowania danych osobowych w szczególności, jeśli są one nieprawdziwe lub niekompletne,

 3. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacjach, gdy:

Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić Administratorowi ich prawidłowość,

Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

Dane osobowe Użytkownika nie są już potrzebne Administratorowi do wskazanych celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi celem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Użytkownika,

Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dokonywanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.

 1. Prawie do usunięcia danych osobowych – które przysługuje Użytkownikowi, jeżeli:

Dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) albo art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – gdy Użytkownik wycofał zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na mocy na mocy art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegamy jako Administrator,

Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 1. Prawie do przeniesienia danych osobowych – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, w oparciu o zgodę Użytkownika. W tym celu przysługuje Użytkownikowi prawo do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a następnie prawo do ich przesłania innemu Administratorowi. Powyższe uprawnienie, nie może naruszać praw i wolności innych osób.

 2. Prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w przypadku przetwarzania dokonywanego w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Po wniesieniu sprzeciwu Administrator nie będzie mógł już przetwarzać powyższych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora.

 3. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2.

Realizacja przez Użytkownika powyższych uprawnień, jest co do zasady nieodpłatna. Administrator zgodnie z RODO zastrzega sobie jednak prawo do pobrania wynagrodzenia, jeżeli roszczenia będą bezpodstawne lub w sposób nadmierny uciążliwe. Administrator dba o najwyższą jakość obsługi Użytkowników w zakresie praw dotyczących ich danych osobowych, stąd też podejmie starania by wszelkie żądania w powyższym zakresie, były zrealizowane niezwłocznie. Ze względu jednak na zakres żądań Użytkowników, czas ich realizacji może się przedłużyć, o czym każdorazowo Użytkownicy są informowani.

 1. Zmiana postanowień Polityki Prywatności

Administrator ma prawo do dokonywania niniejszej Polityki prywatności, o czym poinformuje za pośrednictwem Strony.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 21.11.2015 r.